Algemene voorwaarden

Algemeen:
Thuja is opgericht door Martine Thijs-de Vries, gevestigd in Hengelo (Overijssel) en ingeschreven bij KvK onder nummer 85248908. Thuja richt zich op het coachen van kinderen en ouders vanaf 6 jaar, en op het coachen van volwassenen, al dan niet gecombineerd met zang/stem. Thuja is aangesloten bij beroepsvereniging Adiona.

Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Thuja en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Toestemming begeleiding:
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Beide ouders zullen hiervoor het intakeformulier moeten ondertekenen. De opdracht gevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Thuja kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid:
Thuja is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching-sessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Thuja is verplicht zich te houden aan de meldcode (kinder)mishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.

Aansprakelijkheid:
Het advies en de begeleiding van Thuja is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind of de volwassene zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. Thuja is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of
in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Thuja. Vergoeding aan het kind en/of ouders /volwassene kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Thuja. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Thuja u aan om altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Klachtenregeling:
Thuja is aangesloten bij Stichting Adiona. De bij Adiona aangesloten professional zal alles in het werk stellen om een kind en de ouders of volwassene goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat ouders/verzorgers/volwassene toch niet tevreden zijn.
Dit zal in eerste instantie gecommuniceerd moeten worden met de (kinder)coach die uiteraard haar best doet om voor alle betrokkenen tot een bevredigende oplossing te komen.
Stichting Adiona heeft afspraken met een extern bureau voor klachtenbehandeling. Wanneer de bij Adiona aangesloten professional er met de ouders/verzorgers/volwassene niet uitkomt kunnen zij samen een beroep doen op dit bureau.

Regels rond een afspraak voor kinderen:
De ouder dient tijdens de coaching-sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coaching-sessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Verhindering:
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Bij ziekte is overleg mogelijk. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, dit kan telefonisch of per e mail. Tijdens het coachen wordt de telefoon niet opgenomen.

Tarieven:
De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21 % BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden:
Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Thuja t.n.v. T.W. de Vries eo M.W. Thijs NL52 RABO 0302 6868 43.

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Thuja een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is Thuja gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten, € 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Thuja genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Thuja gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders / verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.